Dental Skills Institute

maciejewska izabela min

Profesor dr hab. n. med. Izabela Maciejewska bezpośrednio po ukończeniu studiów związała się z Katedrą Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zdobyła tytuł specjalisty w zakresie stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej.

Od początku swojej kariery zawodowej Profesor Maciejewska rozwijała swoje zainteresowania badawczo-naukowe w zakresie odontogenezy pod kątem możliwości wykorzystania wiedzy dla potrzeb stomatologii regeneracyjnej. Pierwotnie badała wpływ endogennej suplementacji fluorkowej na rozwój zawiązka zęba w okresie wczesno rozwojowym, skupiła się na monitorowaniu roli białek niekolagenowych, szczególnie członków rodziny SIBLING, w formowaniu organicznej macierzy zębiny. Te zainteresowania sprawiły, iż Profesor Maciejewska jako jedyna Polka została w 2005 roku zaproszona przez przedstawicieli American Association for Dental Research do udziału w I inauguracyjnej Konferencji Gordon w zakresie badań nad białkami SIBLING. Nawiązana współpraca przyczyniła się do zaproszenia Profesor Maciejewskiej na dwuletnie stypendium naukowe do Baylor College of Dentistry, Baylor Health Centrum w Dallas, TX, USA, a następnie do Institute of Bioscience and Technology w Houston, TX, USA.

Od powrotu do kraju w 2009 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 2013 pełni również funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po uzyskaniu dwóch grantów MNiSW Profesor Izabela Maciejewska prowadziła badania naukowe w zakresie wykorzystania metod biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej do monitorowania kolejnych stadiów rozwoju komórek macierzystych izolowanych z miazgi oraz brodawki wierzchołkowej ludzkich zębów, włączając w to modyfikacje kodu genetycznego komórek w zakresie genów TWiST1 oraz ID1. Jednocześnie, po nawiązaniu współpracy z Instytutem Cybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Profesor Maciejewska prowadziła badania nad możliwościami stworzenia biomateriału wykorzystującego komórki macierzyste pochodzenia zębowego do regeneracji tkanek zęba jako alternatywa dla obecnie stosowanych materiałów do wypełnień.

Za wybitne osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Izabela Maciejewska była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskała też wiele nagród za referaty wygłoszone na międzynarodowych zjazdach International Association for Dental Research.

Profesor Izabela Maciejewska jest autorem ponad 80 publikacji opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych o tematyce stomatologicznej jak Journal of Dental Research, Journal of Dentistry, Archives of Oral Biology, European Journal of Oral Sciences, Stem Cells Research Reports & Review. W powyższych czasopismach Profesor Maciejewska pełni również rolę recenzenta i/lub członka Komitety Redakcyjnego.